English Service
Dharma Material
"★" For Advanced Learner, Please describe apply reason. Apply Books
CEV02 中英越文對照: 佛說阿彌陀經 PHAT THUYET A DI DA KINH(佛說阿彌陀經) Chinese/
English/
Vietnamese
CEV06 中英越文對照:佛說阿彌陀經(附中文:阿彌陀經) Phat Thuyet A Di Da Kinh Buddha Spoke the Amitabha Sutra(佛說阿彌陀經(附中文:阿彌陀經)) Chinese/
English/
Vietnamese
CEV07 中英越文對照: 中峰三時繫念法事全集 Trung Phong Tam Thoi He Niem Phap Su Toan Tap(中峰三時繫念法事全集) Chinese/
English/
Vietnamese
CEV11 中英越文對照: 地藏經 Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Kinh(地藏經) Chinese/
English/
Vietnamese
VI032 Lam Chu Van Menh(了凡四訓) Lam Chu Van Menh(了凡四訓) Vietnamese
VI075 Lang Nghe Tieng Hat Song Hang(傾聽恆河的歌唱) Vietnamese
VI079 大乘妙法蓮華經、無量義經、法華綱要(25K精裝) KINH PHAP HOA (大乘妙法蓮華經、無量義經、法華綱要) Vietnamese
VI081 Tuyet Lu Lao Nhan Tinh Do Tuyen Tap(雪廬老人淨土選集) Vietnamese
VI084 梁皇寶懺(25K精裝)(德州靈山寺版) SAM THI LUONG HOANG (LUONG HOANG SAM) Vietnamese
VI193 普賢菩薩十大願王 Muoi nguyen cua BO TAT PHO HIEN(普賢菩薩十大願王) Vietnamese
VI210 地藏經 Kinh Dia Tang(地藏經) Vietnamese
VI211 佛說阿彌陀經講述 Kinh Phat Thuyet a Di Da(佛說阿彌陀經講述) Vietnamese
VI212 準提陀羅尼行持的方法 Phuong phap hanh tri Huan De Da La Ni(準提陀羅尼行持的方法) Vietnamese
VI218 觀無量壽佛經疏鈔演義 講記(講於1990年12月1日台灣景美華藏圖書館) 觀無量壽佛經疏鈔演義 講記(講於1990年12月1日台灣景美華藏圖書館) Vietnamese
VI219 在家居士朝暮課誦本 Kinh Phat Cho Nguoi Tai Gia在家居士朝暮課誦本 Vietnamese
VI225 慈悲三昧水懺 慈悲三昧水懺 Vietnamese
VI226 Phong Sinh Cam Lo Phap Vu 放生甘露法語 Phong Sinh Cam Lo Phap Vu 放生甘露法語 Vietnamese
VI228 Niem Phat - Dan di khoi Luan Hoi 念佛-可以出離輪迴 Niem Phat - Dan di khoi Luan Hoi 念佛-可以出離輪迴 Vietnamese
VI229 Kinh Kham Thien Giai Ach Ngoc Hoang Cot Tuy 八十八佛 Kinh Kham Thien Giai Ach Ngoc Hoang Cot Tuy 八十八佛 Vietnamese
VI230 Kinh Cong Duc Tam Phat 浴佛功德經 Kinh Cong Duc Tam Phat 浴佛功德經 Vietnamese
VI231 Phat Noi Kinh A Di Da 佛說阿彌陀經(意譯) Phat Noi Kinh A Di Da 佛說阿彌陀經(意譯) Vietnamese
VI232 Khoa le dau nam Di Lac Tam Kinh 彌勒三經 Khoa le dau nam Di Lac Tam Kinh 彌勒三經 Vietnamese
VI233 Truyen Tranh Buoc Chan XUAT THE 佛陀的一生繪本 Truyen Tranh Buoc Chan XUAT THE 佛陀的一生繪本 Vietnamese
VI234 Kinh Ho Quoc 仁王護國般若波羅蜜多經 Kinh Ho Quoc 仁王護國般若波羅蜜多經 Vietnamese
VI236 Trung Phong Tam Thoi He Niem 中峰三時繫念 Trung Phong Tam Thoi He Niem 中峰三時繫念 Vietnamese
VI237 Trung Phong Tam Thoi He Niem 中峰三時繫念(附板眼) Trung Phong Tam Thoi He Niem 中峰三時繫念(附板眼) Vietnamese
VI238 Kinh Dai Phu Ong Tien Phat Bao An 大方便佛報恩經 Kinh Dai Phu Ong Tien Phat Bao An 大方便佛報恩經 Vietnamese
VI240 KINH TU.NG HA`NG NGA`Y 朝暮課誦本 KINH TU.NG HA`NG NGA`Y 朝暮課誦本 Vietnamese
VI242 TU+` BI THU?Y SA'M PHA'P 慈悲三昧水懺 TU+` BI THU?Y SA'M PHA'P 慈悲三昧水懺 Vietnamese
VI243 Thuyet tuong doi giua tam va nao 心與大腦的相對論 Thuyet tuong doi giua tam va nao 心與大腦的相對論 Vietnamese
VI244 Kinh Sam Du Oc Su(藥師懺) Kinh Sam Du Oc Su(藥師懺) Vietnamese
VI245 Phat Thuyet Kinh Van Phat (佛說萬佛經) Phat Thuyet Kinh Van Phat (佛說萬佛經) Vietnamese
VI246 福慧集(四), PHU OC HUE TAP4 福慧集(四), PHU OC HUE TAP4 Vietnamese
VI247 慈悲懺法 Kinh Tu Bi Sam Phap(慈悲懺法) Vietnamese
VI248 朝暮課誦本 朝暮課誦本 Vietnamese
VI303 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷三) A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen 3(阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷三)) Vietnamese
VI304 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷四) A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen 4 (阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷四)) Vietnamese
VI305 ~VI306 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷五 ~卷六) A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen 5 ~6(阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷五 ~卷六)) Vietnamese
VI307 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷七) A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen 7(阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷七)) Vietnamese
VI308 (阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷八) A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen 8(阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷八) Vietnamese
VI309 (阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷九) A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen 9(阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷九) Vietnamese
Apply Books